Yamunamaharani Ji

Shree Jamunesh prabhu pragtyotsav

BADHAI…,….BADHAI……….BADHAI……… Shree Jamunesh prabhuji na pragtyotsav ni sarve vaishnavo ne khub khub Badhai….. Jay shree Gopal… Shree Gopal prabhu vijayte.. Shree gopendralalj maharaj ki Jay ho…. shree Jamunesh mahaprabhu ki jay…… Shree Lalji maharaj ki jay… Shree Yamuna maharani ki jay…. Bolo vaishnavo ….JAY GOPAL……JAY GOPAL…JAY GOPAL…… Read more →

Shree YAMUNASTAK

Namami Yamuna Maham, Sakal Siddhi Hetum Muda, Murari Padpankaj Sfuradamand, Renootkatam, Tatastha Nav Kanana, Prakat Mod Pushpambunaa, Suraa Sursu Poojitaha, Smara Pituh Shri yambibhrateem Kalind Girimastake, Pata Damand Poorojjwalaa, Vilas Gamanollasat, Prakatgand Shailonnata, Sagoshagantidantura, Samadhiroodh Dolottama, Mukund Rati Vardhinee, Jayati Padma Bandhoho Suta. Bhuvam Bhuvana Pawaneem, Adhigatamane Kashwanaihi, Priyabhiriva Sevateam, Shuka Mayur Hansadibhihi, Tarang Bhuj Kankana, Prakat muktikavaluka, Nitambtat Sundareem,… Read more →